Управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да обављају један или више следећих послова:

• Да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;

• Да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и

• Да врше инспекцијски надзор.

Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и дужностима запослених.

Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за државну управу и издаје инструкције.

Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења

Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној управи („Сл.и гласник РС“, бр. 79/05) и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/06) и Уредба о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/06).

Начелник управног округа, сходно Закону, усклађује рад окружних подручних јединица тако што редовно одржава састанке са начелницима и шефовима инспекција, на којима се износе проблеми у раду али и мишљења, сугестије и предлози за њихово решавање. У оквиру надлежности да прати остваривање планова рада инспекцијских служби у округу, постоји обавеза надлежних министарстава да се начелнику управног округа достављају планови рада и извештаји о раду инспекцијских служби. Обавеза начелника и Стручне службе управног округа да се стара о условима за рад окружних подручних јединица подразумева снабдевање потребним канцеларијским материјалом, одржавање рачунарске и друге опреме потребне за рад инспектора, плаћање материјалних трошкова смештаја запослених и друго.

Такође, начелник управног округа и одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручниј служби округа, по процедури која је прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе.

Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. У овом случају поступање подразумева редовно сазивање седница Савета од стране начелника управног округа као председавајућег, најмање једном у два месеца. На седницама Савета се разматра проблемтика везана за рад републичких инспекција и сарадњу са службама локалне самоуправе, у циљу побољшања услова рада. Редовно се води записник и доносе закључци, који се обавезно достављају министарству за људска и манинска права, државну управу и локалну самоуправу и осталим министарствима, која на територији округа имају подручне јединице.

Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица.

Странке се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.