Делокруг рада:

Одсек за опште послове

Одсек за опште послове Западнобачког управног округа представља службу у оквиру Западнобачког управног округа који се између осталог бави услужним пословима за потребе свих инспекцијских служби које се налазе у оквиру организације округа.
Послови овог Одсека се деле на три основне области и то:

1. послови рачуноводства и финансија
2. канцеларијски послови (послови писарнице)
3. дактилобиро

1. Послови рачуноводства и финансија подразумевају финансијско-материјалне послове, који су везани за функционисање Округа, односно инспекција на територији округа, а највише везано за финансијско-материјалне трошкове функционисања свих послова у оквиру округа. Поред послова књижења пословних промена, израде завршних рачуна, обављају се и послови платног промета, израде финансијских планова и праћење извршења буџета, као и набавка свих материјалних средстава потребних за функционисање округа.

2. Послови писарнице подразумевају канцеларијске послове, као што су: пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије Западнобачког управног округа, води скраћени деловодник и остале акте по Уредби о канцеларијском пословању, врши вођење, евидентирање и здруживање предмета, развођење, архивирање и чување аката у приручну архиву, даје обавештења странкама о кретању предмета...

3. Дактилобиро обавља све дактилграфске услуге за потребе инспекцијских служби, као и услуге фотокопирања потребне документције и услуге штампања омота списа и осталог.

Инспекција рада

Надлежност:

- надзор над применом закона и др. прописа о радним односима,
- надзор над применом закона и др. прописа о безбедности и здрављу на раду,
- надзор о примени Закона о штрајку,
- надзор над применом Закона о привредним друштвима, у делу који се односи на безбедност и здравље на раду,
- надзор над применом закона који за предмет има регулисање питања из радног односа,
- надзор над применом одредби Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму,
- надзор над применом општих аката (колективног уговора, посебног колективног уговора) којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених,
- као и надзор над применом великог броја других подзаконских прописа (нпр. правилници који регулишу безбедност и здравље на раду, технички прописи).

Ветеринарска инспекција

Надлежност:

- контрола здравствене исправности хране животињског порекла у фази примарне производње, производње, прераде, промета на велико, увоза и провоза;
- контрола генетски модификоване хране за животиње;
- контрола у области безбедности хране за животиње животињског порекла у фази примарне производње, производње, прераде, промета, у фази увоза, провоза и извоза;
- контрола здравственог стања домаћих животиња;
- праћење епизоотиолошке ситуације;
- контрола рада јавних и приватних ветеринарских установа;
- утврђује испуњеност прописаних услова и врши контролу испуњености услова у обављању делатности;
контрола увоза и извоза животиња, хране животињског порекла и хране за животиње.

Пољопривредни инспектор за област вино, алкохол, алкохолна и безалкохолна освежавајућа пића

Надлежности сектора пољопривредне инспекције за област вино, алкохол, алкохолна и безалкохолна освежавајућа пића су следеће:

  1. Утврђивање МТУ за произвођаче етанола, ракије, вина и других алкохолних пића као и за произвођаче освежавајућих безалкохолних пића (OБП);
  2. Контрола произвођача етанола, ракије, вина и других алкохолних пића као и за произвођаче освежавајућих безалкохолних пића (OБП); 
  3. Контрола промета етанола, ракије, вина и других алкохолних пића као и за произвођаче освежавајућих безалкохолних пића (OБП).
Фитосанитарни инспектори

Надлежност инспектора:

- обавља послове који се односе на:
- заштиту и здравље биља;
- контрола средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету;
- контролу примене средстава за заштиту биља;
- производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља;
- као и друге послове одређене законима и подзаконским актима.

Тржишна инспекција

Надлежност инспектора при вршењу инспекциског надзора:

- контрола промета роба и услуга;
- контрола квалитета индустријско-прехрамбених производа;
- контрола промета не прехрамбених производа;
- контрола мерила и мерних јединица (очигледна неисправност мерила и тачност мерења робе која се пре продаје мери), употреба робних и услужних жигова, знака квалитета;
- контрола у циљу заштите потрошача, контрола снабдевености тржишта и контрола цена, контрола по пријави грађана, контрола издавања рачуна-фискалних исечака, контрола електронске трговине, контрола приватних предузетника;
- контрола услова и начина оглашавања, права и обавезе оглашивача, произвођача и преносилаца огласних порука, као и права прималаца огласних порука,- инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом;
- контрола начина и услова образовања цена производа и услуга, праћење кретања цена, послови државних органа у остваривању макроекономске политике у области цена и друга питања од значаја за област цена;
- контрола услова и начина производње, обраде и стављања у промет дувана и обрађеног дувана, као и производње, разврставања и промета дуванских производа и вођења регистара, евиденционих листа и евиденција; одрењђују се врсте података о саставу и обележавању дуванских производа; образује се Управа за дуван и уређује надзор над спровођењем овог закона;
- контрола услова заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски инструменти, као и друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Одредбе овог закона примењују се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал;
- и др.

 

Водни инспектор

Надлежност:

- инспекцијски надзор у примени Закона о водама,
- контролу изградње објеката и др. радова који могу да утичу на водни режим,
- контрола издатих сагласности, дозвола, потврда
- контрола искоришћавања водопривредних објеката,
- контрола функционисања исправности уређаја за пречишћавање отпадних вода,
- контрола режима и квалитета вода у природним и вештачким водотоцима,
- контрола поштовања прописаног водног режима и прописаног минимума.

Инспектор за област заштите рибљег фонда

Надлежност инспектора при вршењу инспекцијског надзора:

- рибарских подручја, објеката на риболовним водама и рибњацима
- примена средњорочних и годишњих програма, као и начин издавања дозвола за риболов, риболов за научноистраживачке сврхе и електрориболов,
- да ли се дозволе за риболов и легитимације користе у складу са одредбама Закона о рибарству и прописима донетим на основу закона,
- услови за производњу и промет квалитетне рибе, рибље млађи оплођене икре за порибљавање,
- пословних књига, докумената и евиденција предузећа, других правних лица и грађана које се односе на спровођење одредаба Закона о рибарству и прописа донетих на основу њега.

Сектор туристичке инспекције

Стварна надлежност министарстава Владе Републике Србије уређена је првенствено Законом о министарствима, као и материјалним законима у ређеним областима.
Стварна надлежност инспектора Сектора туристичке инспекције Министарства економије и реионалног развоја утврђена је чл. 9 Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 16/11):
-„инспекцијски надзор у облаституризма“, те се сходно наведеном, инспекцијски надзор врши у области туристичких и угоститељских услуга, поштовања стандарда квалитета услуга и заштите потрошача код пружања ових услуга, елиминисање нелојалне конкуренције, оглашавања, а то значи да се инспекцијски надзор у области угоститељстваодноси на:

- легалност рада угоститељских објеката,
- придржавање прописаних минималних услова у погледу опреме и уређаја за обављање угоститељске делатности,
- означавање врсте објекта,
- истацање радног времена,
- придржавање прописаних елемената за категоризацију угоститељских објеката за смештај (хотел, мотел, туристичко насеље, пансиони, камп), те кадровска оспособљеност запослених у овим објектима,
- одржавање нивоа услуга,
- истицање и придржавање истакнутих цена услуга,
- утврђивање норматива хране и пића,
- издавање прописаних рачуна,
- наплата и уплата боравишне таксе,
- контрола ограничења употребе дуванских производа у угоститељским објектима.

Инспекцијски надзор у области рада туристичких агенција односи се на:

- услова за обављање послова туристичких агенција (техничка опремљеност, кадровска оспособљеност);
- поседовање лиценце ако се туристичка агенција бави организацијом путовања;
- контрола испуњености услова за лиценцу;
- обавеза туристичких агенција посредника у продаји туристичких путовања организатора путовања;
- контрола ограничења употребе дуванских производа у радном простору туристичких агенција;
- истицање на улазу пословног имена назив и седишта, а на улазу у огранак односно издвојени простор пословног имена, седишта и назив огранка, односно издвојеног посебног простора као и радног времена;
- контрола права и обавеза организатора путовања и путника,
а сходно материјалним одредбама Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10), Закона о приватним предузетницима („Сл. гласник СРС“ бр.54/89 и 9/90 и „Сл. гласник РС“ бр. 46/91, 53/95, 35/02 и 101/05), Закон о јавним скијалиштима  („Сл. гласник РС“ бр. 46/06), Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 73/10), Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр. 79/05), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) и прописа донетих за њихово извршавање који се односе на угоститељске и туристичке услуге.

Санитарна инспекција

Надлежност:

- заштита становништва од заразних болести
- контрола здравствене исправности животних намирница (контролу нове хране, дијететских производа, дечје хране – замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета  (промет на велико, промет на мало, увоз на местима царињења и извоз)
- објекти који подлежу санитарном надзору:

здравство
објекти за промет и производњу животних намирница и предмета за  општу употребу намирница и предмета за општу употребу,
објекти водоснабдевања,
васпитно – образовни објекти,
објекти туризма и спорта и
остали
Контрола се спроводи на основу Плана и Програма рада.

такође контрола над применом Закона о заштити становништва од заразних болести као и других закона прописа и општих аката у областима које подлежу санитарном надзору.

 
Школска управа

Надлежност:

вредновање квалитета рада установа и остваривање развојног плана;
пружање стручне помоћи (наставницима, стручним сарадницима и директорима);
непосредни увид у рад наставника, присуствовањем извођењу наставе и других;
праћење и вредновање остваривања огледа,
сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања;
превенција насиља;
давање стручног мишљења министру просвете за издаваање уџбеника.