петак, 01 април 2022 12:42

Одржан Јавни увид на Нацрт Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године у седишту Западнобачког управног округа, организован од стране начелника Горана Нонковића

Начелник округа Горан Нонковић организовао је 31.03.2022. године Јавну презентацију Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, иницирану од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.
Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 21. марта 2022. до 19. априла 2022. године.

Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину изложени су на јавни увид у аналогном облику у седиштима свих јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).
У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, након чега је представник обрађивача, мр Драгана Дунчић, помоћник директора за послове за оснивача представила Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године у основним елементима. Регионални просторни план Покрајине представља кровни документ за усмеравање развоја и основа за усклађивање секторских политика у АПВ, поставља смернице развоја за појединачне просторне системе, насеља, инфраструктурне коридоре, заштиту и предвиђа мере за њихову имплементацију.
Јавној презентацији присуствовали су, поред начелника округа, представника Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, представника ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада и представници јединица локалних самоуправа Западнобачког управног округа задужених за послове урбанизма, представници ЈП „Простор“ Сомбор и заинтересовани грађани.
Након презентације и краће дискусије упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалне самоуправе и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.